ศูนย์พักผ่อน นครปฐม

สถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์  มีความสะอาด,สว่าง,สงบ 

มีเขตอภัยทานอยู่ในสวนแห่งนี้ด้วย

 

 เนื่องด้วยศูนย์พักผ่อนแห่งนี้ ได้เกิดขึ้นจากคนจีนคนหนึ่งมาจากเมืองจีน มาสร้างบ้านเมืองที่เมืองไทยได้สร้างวงศ์ตระกูลหนึ่ง และสร้างธุรกิจรองรับลูกหลาน ให้ลูกหลานมีการศึกษาและมีงานทำและรักใคร่ปรองดองกันและสวนแห่งนี้ได้สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นสถานที่บรวงสรวงและมีความศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ลูกหลานมีการศึกษาดี มีงานทำอยู่อย่างมีความสุข และยังใช้เป็นที่เผยแพร่ความดีงามต่างๆ ตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ที่ให้ครอบครัวได้อยู่อาศัยใต้ร่มเงาของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อครอบครัวนี้และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และข้าพเจ้าผู้บริหารมารับงานแทนคุณพ่อ คุณแม่ได้เคยบนบานศาลกล่าวไว้ให้บริษัทของคุณพ่อคุณแม่รอดปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายใดๆทั้งปวงและให้ลูกหลานรักใคร่ปรองดองกัน มีน้ำใจอันดีต่อกันสร้างด้วยน้ำพัก น้ำแรงความมุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน เหนื่อยยาก ลำบากกายและใจของท่านทั้งสองและวงศ์ตระกูล

 

                   ข้าพเจ้าผู้บริหารได้ขอประสานงานต่อเพื่อ คำว่าความกตัญญูกตเวที และใช้เป็นที่รักษาตนให้สุขภาพแข็งแรงเพราะเจ็บป่วยมาตลอดทั้งชีวิต ต้องการเห็นเด็กๆ และชาวบ้านที่ไม่มีงานทำได้มาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  อิ่มกายและอิ่มใจ เพราะได้ชวนพนักงานที่ทำงานในที่แห่งนี้ร่วมกันทำโรงทานให้ วัด โรงเจ สถานที่ต่างๆ และโครงการดี ๆ อีกมากมาย เพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการทำงานของข้าพเจ้าและสวนแห่งนี้ เมื่ออายุมากขึ้นทำคนเดียวก็ไม่ไหว และไม่ทัน รวมถึงภาคการเกษตรกรรม จึงอยากเชิญชวนหาท่านผู้สนใจมาทำงานร่วมกันในสายนี้ช่วยกันทำงานเพื่อให้ศูนย์พักผ่อนแห่งนี้เจริญทั้งทางโลกเข้าสู่ทางธรรม และมีจุดยืนเพื่อใช้เป็นบ้านพัก ผู้ที่เกษียนอายุที่ต้องการหาที่พักและทำงานร่วมกันแต่ต้องช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ คนที่สนใจอยากทำงานร่วมกันแต่ต้องมีสัจจะ  คำพูดตรง อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนมีระเบียบ เรียบร้อย มีจิตใจดี มีศีลและคุณธรรม เพื่อให้สวนแห่งนี้น่าพักและน่าอาศัย ไปตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างและผู้ดูแล เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ทั้งทางโลกและทางธรรม ไม่มีกำไรและไม่สามารถแสวงหากำไร เพราะนำรายได้ไปซ่อมแซมสวน ห้องพัก ห้องน้ำ ค่าแรงพนักงาน ค่าอาหารพนักงาน ค่าน้ำค่าไฟ อื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากแขกที่มาใช้บริการมีทุนทรัพย์น้อยและงบประมาณในการจัดงานมีอย่างจำกัด เป็นที่ช่วยเหลือให้คณะครู ข้าราชการหรือบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสพักผ่อน และออกกำลังกาย ,หาที่พักที่ประชุมในราคาพิเศษย่อมเยา และทำภาคการเกษตรกรรมควบคู่ด้วย  เพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และกำลังก่อสร้างโรงเจขนาดใหญ่ท่ี่สุดของจังหวัดนครปฐม  เพื่อใช้ไหว้พระ ไหว้เจ้า ไหว้สี่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ  สวนแห่งนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น